Privacy Policy

Privacy Policy

Beautysalon Charon hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. Beautysalon Charon houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor 2e worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de+
 • beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als Beautysalon Charon zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Beautysalon Charon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beautysalon Charon de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • -Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Beautysalon Charon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Beautysalon Charon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstellingl(en) kan Beautysalon Charon de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Beautysalon Charon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect,

stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Beautysalon Charon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Linkedin;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beautysalon Charon de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Beautysalon Charon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Beautysalon Charon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beautysalon Charon de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Beautysalon Charon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen Wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen den 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Beautysalon Charon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Beautysalon Charon van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
 • persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

 


 

Privacy Policy:

Beautysalon Charon ("Beautysalon Charon") operates beutysaloncharon.nl and may operate other websites. It is Beautysalon Charon's policy to respect your privacy regarding any information we may collect while operating our websites.

Website Visitors

Like most website operators, Beautysalon Charon collects non-personally-identifying information of the sort that web browsers and servers typically make available, such as the browser type, language preference, referring site, and the date and time of each visitor request. Beautysalon Charon's purpose in collecting non-personally identifying information is to better understand how Beautysalon Charon's visitors use its website. From time to time, Beautysalon Charon may release non-personally-identifying information in the aggregate, e.g., by publishing a report on trends in the usage of its website.

Beautysalon Charon also collects potentially personally-identifying information like Internet Protocol (IP) addresses for logged in users and for users leaving comments on beutysaloncharon.nl blogs/sites. Beautysalon Charon only discloses logged in user and commenter IP addresses under the same circumstances that it uses and discloses personally-identifying information as described below, except that commenter IP addresses and email addresses are visible and disclosed to the administrators of the blog/site where the comment was left.

Gathering of Personally-Identifying Information

Certain visitors to Beautysalon Charon's websites choose to interact with Beautysalon Charon in ways that require Beautysalon Charon to gather personally-identifying information. The amount and type of information that Beautysalon Charon gathers depends on the nature of the interaction. For example, we ask visitors who sign up at beutysaloncharon.nl to provide a username and email address. Those who engage in transactions with Beautysalon Charon are asked to provide additional information, including as necessary the personal and financial information required to process those transactions. In each case, Beautysalon Charon collects such information only insofar as is necessary or appropriate to fulfill the purpose of the visitor's interaction with Beautysalon Charon. Beautysalon Charon does not disclose personally-identifying information other than as described below. And visitors can always refuse to supply personally-identifying information, with the caveat that it may prevent them from engaging in certain website-related activities.

Aggregated Statistics

Beautysalon Charon may collect statistics about the behavior of visitors to its websites. Beautysalon Charon may display this information publicly or provide it to others. However, Beautysalon Charon does not disclose personally-identifying information other than as described below.

Protection of Certain Personally-Identifying Information

Beautysalon Charon discloses potentially personally-identifying and personally-identifying information only to those of its employees, contractors and affiliated organizations that (i) need to know that information in order to process it on Beautysalon Charon's behalf or to provide services available at Beautysalon Charon's websites, and (ii) that have agreed not to disclose it to others. Some of those employees, contractors and affiliated organizations may be located outside of your home country; by using Beautysalon Charon's websites, you consent to the transfer of such information to them. Beautysalon Charon will not rent or sell potentially personally-identifying and personally-identifying information to anyone. Other than to its employees, contractors and affiliated organizations, as described above, Beautysalon Charon discloses potentially personally-identifying and personally-identifying information only in response to a subpoena, court order or other governmental request, or when Beautysalon Charon believes in good faith that disclosure is reasonably necessary to protect the property or rights of Beautysalon Charon, third parties or the public at large. If you are a registered user of an Beautysalon Charon website and have supplied your email address, Beautysalon Charon may occasionally send you an email to tell you about new features, solicit your feedback, or just keep you up to date with what's going on with Beautysalon Charon and our products. If you send us a request (for example via email or via one of our feedback mechanisms), we reserve the right to publish it in order to help us clarify or respond to your request or to help us support other users. Beautysalon Charon takes all measures reasonably necessary to protect against the unauthorized access, use, alteration or destruction of potentially personally-identifying and personally-identifying information.

Cookies

A cookie is a string of information that a website stores on a visitor's computer, and that the visitor's browser provides to the website each time the visitor returns. Beautysalon Charon uses cookies to help Beautysalon Charon identify and track visitors, their usage of Beautysalon Charon website, and their website access preferences. Beautysalon Charon visitors who do not wish to have cookies placed on their computers should set their browsers to refuse cookies before using Beautysalon Charon's websites, with the drawback that certain features of Beautysalon Charon's websites may not function properly without the aid of cookies.

Business Transfers

If Beautysalon Charon, or substantially all of its assets, were acquired, or in the unlikely event that Beautysalon Charon goes out of business or enters bankruptcy, user information would be one of the assets that is transferred or acquired by a third party. You acknowledge that such transfers may occur, and that any acquirer of Beautysalon Charon may continue to use your personal information as set forth in this policy.

Ads

Ads appearing on any of our websites may be delivered to users by advertising partners, who may set cookies. These cookies allow the ad server to recognize your computer each time they send you an online advertisement to compile information about you or others who use your computer. This information allows ad networks to, among other things, deliver targeted advertisements that they believe will be of most interest to you. This Privacy Policy covers the use of cookies by Beautysalon Charon and does not cover the use of cookies by any advertisers.

Privacy Policy Changes

Although most changes are likely to be minor, Beautysalon Charon may change its Privacy Policy from time to time, and in Beautysalon Charon's sole discretion. Beautysalon Charon encourages visitors to frequently check this page for any changes to its Privacy Policy. If you have a beutysaloncharon.nl account, you might also receive an alert informing you of these changes. Your continued use of this site after any change in this Privacy Policy will constitute your acceptance of such change.